Cơ sở sản xuất rượu thủ công cần phải xin giấy phép sản xuất rượu thủ công theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 105/2017/NĐ-CP. Để thực hiện thủ tục này, cơ sở sản xuất rượu thủ công có thể tuân thủ theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công theo mẫu quy định.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.
 • Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà cơ sở sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục xét duyệt hồ sơ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Sau khi được cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công, cơ sở sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và ghi nhãn hàng hóa rượu đúng quy định.

Đối với giấy phép sản xuất rượu thủ công, thời hạn của giấy phép là 5 năm.

XEM THÊM: Kinh doanh dịch vụ xoa bóp cần giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự ?

Cơ sở pháp lý: Nghị định 105/2017/NĐ-CP có sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP

Tên thủ tục

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công  nhằm mục đích kinh doanh

Trình tự thực hiện

 Bước 1Nộp hồ sơ

 Thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp hồ sơ cấp  giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến  tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân.

Trường hợp thương nhân nộp trực tiếp, công chức một cửa hướng dẫn công dân thao tác trên hệ thống máy tính của đơn vị (nếu có) hoặc chủ động thao tác trên hệ thống đối với hồ sơ nộp qua đường bưu chính

Bước 2. Tiếp nhận và kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ:  ½ ngày

Công chức một cửa tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống và thực hiện kiểm tra

– Nếu các thông tin khai báo và file đính kèm trên hệ thống chưa đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức một cửa thông báo và gửi hướng dẫn thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu số 02.

– Nếu từ chối nhận hồ sơ, Công chức một cửa gửi thông báo và nêu rõ lý do theo mẫu số 03.

– Nếu các thông tin khai báo và file đính kèm trên hệ thống đầy đủ, chính xác theo quy định, Công chức một cửa tiếp nhận hồ sơ theo mẫu số 01, lập phiếu kiểm soát theo mẫu số 05, cập nhật sổ theo dõi theo mẫu số 06 và tích chuyển hồ sơ trên hệ thống tới lãnh đạo phòng Kinh tế.

Ghi chú: Các mẫu 01, 02, 03 được CBCC một cửa lập trên hệ thống và gửi cho Thương nhân qua địa chỉ thư điện tử mà Thương nhân đã đăng ký. Phiếu kiểm soát theo mẫu 05 được lập và xác thực trên hệ thống có giá trị như các phiếu kiểm soát quá trình bản giấy có chữ ký của các đơn vị liên quan

Bước 3: Phân công thụ lý hồ sơ: ½ ngày

Lãnh đạo phòng Kinh tế duyệt hồ sơ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ và tích chuyển trên hệ thống.

Bước 4: Thẩm định hồ sơ: 4 ngày

Chuyên viên được phân công thụ lý tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống và thực hiện xem xét, thẩm định

– Nếu hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, cần giải trình và bổ sung, chuyên viên thụ lý hồ sơ dự thảo văn bản yêu cầu bổ sung theo mẫu 02 hoặc lý do từ chối theo mẫu 03 trình lãnh đạo phòng.

– Nếu đảm bảo yêu cầu: Thực hiện xác minh thực tế và chuyển bước tiếp theo.

Bước 5: Báo cáo kết quả thẩm định: 02 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ hoàn thiện Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh tích chuyển trên hệ thống đồng thời in bản cứng trình lãnh đạo phòng xem xét.

Ghi chúTrường hợp hồ sơ bị chậm muộn thì phải kèm theo phiếu xin lỗi mẫu số 04.

Bước 6. Xem xét kết quả thẩm định: 2 ngày

Lãnh đạo phòng tiếp nhận kết quả thẩm định, xem xét hồ sơ

– Nếu đồng ý, thực hiện ký Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

– Nếu không đồng ý, chuyển lại chuyên viên thụ lý hồ sơ và nêu rõ lý do.

Bước 7. Đóng dấu & sao lưu: 1 ngày

Chuyên viên thụ lý hồ sơ tiếp nhận kết quả, chuyển văn thư vào số, đóng dấu, phát hành văn bản.

Thực hiện nhân bản và thống kê, theo dõi, lưu trữ tại phòng theo quy định. Chuyển kết quả về Bộ phận TN&TKQ.

Bước 8Trả kết quả:

Thông báo và trả kết quả cho Thương nhân, thực hiện thu phí theo quy định (nếu có) và yêu cầu Thương nhân ký sổ theo mẫu 06.

Tích kết thúc trên phần mềm.

 

Cách thức thực hiện

– Cách 1Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính UBND quận Thanh Xuân

– Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn)

– Cách 3: Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần,

số lượng hồ sơ

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,

– Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất..

 * Số lượng hồ sơThương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh lập 01 bộ hồ sơ gửi UBND quận Thanh Xuân

Thời hạn giải quyết – Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung.

Đối tượng thực hiện Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế quận
Kết quả thực hiện Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Phí  Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 1.100.000 đồng/cơ sở/lần.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu số 1 kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về  kinh doanh rượu.
Yêu cầu, điều kiện – Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Cơ sở pháp lý – Luật phòng chống tác hại của rượu bia;                                                                                                                                                                      

– Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính Phủ về kinh doanh rượu;

– Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương;

– Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

– Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá;

– Thông tư số 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp giấy phép sản xuất rượu, giấy phép sản xuất thuốc lá;

– Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá;

– Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

– Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

– Quyết định 1902/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn chi tiết xin giấy phép sản xuất rượu thủ công theo quy định mới nhất
Hướng dẫn chi tiết xin giấy phép sản xuất rượu thủ công theo quy định mới nhất

1.Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép sản xuất rượu thủ công

Trước khi chuẩn bị hồ sơ, các thương nhân sản xuất rượu thủ công cần thực hiện những công việc sau:

 • Đăng ký kinh doanh (trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại).
 • Xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm.

Ngoài ra, để được cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, các thương nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

Hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ yêu cầu cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. Số lượng: 01 bản gốc.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh. Số lượng: 01 bản sao.
 • Bản sao công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm). Số lượng: 01 bản sao.
 • Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. Số lượng: 01 bản sao.

XEM THÊM: Giấy phép an ninh trật tự cho kinh doanh dịch vụ bảo vệ

2.Trình tự xin giấy phép sản xuất rượu thủ công

Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu thủ công

Bước 1: Thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nộp trực tuyến qua cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh/thành phố nơi sản xuất rượu thủ công hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ xem xét và cấp giấy phép cho thương nhân. Nếu hồ sơ chưa đủ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép sẽ yêu cầu bổ sung trong vòng 3 ngày làm việc, và nếu từ chối cấp giấy phép, sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Lập và lưu giữ giấy phép sản xuất rượu thủ công. Giấy phép được làm thành 4 bản, trong đó 2 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 1 bản gửi cho cơ sở được cấp giấy phép và 1 bản gửi cho Sở Công Thương.

Nguồn:

https://thuvienphapluat.vn/

https://dichvucong.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *