Danh mục hệ thống Tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hệ thống cụ thể từng Tài khoản kế toán doanh nghiệp như: Nguyên tắc, kết cấu tài khoản, cách hạch toán từng Tài khoản kế toán theo Thông tư 200 …Cụ thể:

Hệ thống Tài khoản kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ thay thế cho Hệ thống Tài khoản kế toán theo QĐ 15 trước đây (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 trở đi).

  • Các bạn muốn tải Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 này về thì tài ở cuối bài viết nhé.

Chu đáo: Các bạn muốn xem Cụ thể TÀI KHOẢN nào thì các bạn bấm chuột vào Tài khoản đó nhé (Trong đó sẽ có cụ thể như: Nguyên tắc kế toán, kết cấu nội dung tài khoản, cách định khoản hạch toán Tài khoản đó)

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 mới nhất

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
 

SỐ HIỆU TK  
Cấp 1 Cấp 2 TÊN TÀI KHOẢN
2 3 4
    LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111   Tiền mặt
  1111 Tiền Việt Nam
  1112 Ngoại tệ
  1113 Vàng tiền tệ
     
112   Tiền gửi Ngân hàng
  1121 Tiền Việt Nam
  1122 Ngoại tệ
  1123 Vàng tiền tệ
     
113   Tiền đang chuyển
  1131 Tiền Việt Nam
  1132 Ngoại tệ
     
121   Chứng khoán kinh doanh
  1211 Cổ phiếu
  1212 Trái phiếu
  1218 Chứng khoán và khí cụ tài chính khác
128   Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn
  1281 Tiền gửi có kỳ hạn
  1282 Trái phiếu
  1283 Cho vay
  1288 Các khoản đầu tư khác nắm giữ tới ngày đáo hạn
131   Phải thu của khách hàng
     
133   Thuế GTGT được khấu trừ
  1331
1332
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136   Phải thu nội bộ
  1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  1362 Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
  1363 Phải thu nội bộ về tiêu xài đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
  1368 Phải thu nội bộ khác
     
138   Phải thu khác
  1381 Tài sản thiếu chờ xử lý
  1385 Phải thu về cổ phần hoá
  1388 Phải thu khác
     
141   Tạm ứng
151   Hàng mua đang đi đường
152   Nguyên liệu, vật liệu
153 Khí cụ, dụng cụ
1531
1532
1533
1534
Khí cụ, dụng cụ
Bao bì luân chuyển
Đồ dùng cho thuê
Vũ trang, phụ tùng thay thế
154   Tiêu phí sản xuất, kinh doanh dở dang
155 Thành phẩm
1551
1557
Thành phẩm nhập kho
Thành phẩm bất động sản
156   Hàng hóa
  1561 Giá mua hàng hóa
  1562 Tiêu phí thu mua hàng hóa
  1567 Hàng hóa bất động sản
157   Hàng gửi đi bán
     
158   Hàng hoá kho bảo thuế
     
161   Chi sự nghiệp
  1611 Chi sự nghiệp năm trước
  1612 Chi sự nghiệp năm nay
     
171   Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
211   Tài sản cố định hữu hình
  2111 Nhà cửa, vật kiến trúc
  2112 Máy móc, tranh bị
  2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn
  2114 Vũ trang, dụng cụ quản lý
  2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
  2118 TSCĐ khác
   
212 Tài sản cố định thuê tài chính
 2121
2122
TSCĐ hữu hình thuê tài chính.
TSCĐ vô hình thuê tài chính.
     
213   Tài sản cố định vô hình
  2131 Quyền sử dụng đất
  2132 Quyền sản xuất
  2133 Phiên bản quyền, bằng sáng chế
  2134 Nhãn hiệu, tên thương mại
  2135 Chương trình phần mềm
  2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
  2138 TSCĐ vô hình khác
   
214   Hao mòn tài sản cố định
  2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
  2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
  2143 Hao mòn TSCĐ vô hình
  2147 Hao mòn bất động sản đầu tư
     
217   Bất động sản đầu tư
221   Đầu tư vào đơn vị con
222   Đầu tư vào đơn vị liên doanh, liên kết
228 Đầu tư khác
2281
2288
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
Đầu tư khác
229 Dự phòng tổn thất tài sản
2291
2292
2293
2294
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
241   Xây dựng cơ phiên bản dở dang
  2411 Mua sắm TSCĐ
  2412 Xây dựng cơ phiên bản
  2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
     
242   Tiêu phí trả trước
     
243   Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
     
244   Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
     
    LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331   Phải trả cho người bán
333   Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  3331 Thuế giá trị tăng thêm phải nộp
  33311 Thuế GTGT đầu ra
  33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
  3332 Thuế tiêu thụ không giống nhau
  3333 Thuế xuất, nhập khẩu
  3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3335 Thuế thu nhập cá nhân
  3336 Thuế tài nguyên
  3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất
  3338
33381
33382
Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
Thuế bảo vệ môi trường
Các loại thuế khác
  3339 Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
334   Phải trả người lao động
  3341 Phải trả công nhân viên
  3348 Phải trả người lao động khác
335   Tiêu phí phải trả
336   Phải trả nội bộ
  3361
3362
3363
3368
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá
Phải trả nội bộ về tiêu xài đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
Phải trả nội bộ khác
337   Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
     
338   Phải trả, phải nộp khác
  3381 Tài sản thừa chờ giải quyết
  3382 Kinh phí công đoàn
  3383 Bảo hiểm xã hội
  3384 Bảo hiểm y tế
  3385 Phải trả về cổ phần hoá
  3386 Bảo hiểm thất nghiệp
  3387 Doanh thu chưa thực hiện
  3388 Phải trả, phải nộp khác
341 Vay và nợ thuê tài chính
3411
3412
Các khoản đi vay
Nợ thuê tài chính
343 Trái phiếu sản xuất
  3431
34311
34312
34313
3432
Trái phiếu thường
Mệnh giá
Chiết khấu trái phiếu
Phụ trội trái phiếu
Trái phiếu chuyển đổi
344   Nhận ký quỹ, ký cược
347   Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
352   Dự phòng phải trả
3521
3522
3523
3524
Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp
Dự phòng phải trả khác
353   Quỹ khen thưởng phúc lợi
  3531 Quỹ khen thưởng
  3532 Quỹ phúc lợi
  3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  3534 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành đơn vị
356   Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  3562 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
     
357   Quỹ bình ổn giá
     
    LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
     
411   Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  4111
41111
41112
Vốn góp của chủ sở hữu
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
Cổ phiếu ưu đãi
  4112 Thặng dư vốn cổ phần
  4113 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
  4118 Vốn khác
     
412   Chênh lệch biểu đạt lại tài sản
413   Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  4131 Chênh lệch tỷ giá do biểu đạt lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ
  4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động
     
414   Quỹ đầu tư phát triển
417   Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
418   Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
419   Cổ phiếu quỹ
421   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
  4211 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
  4212 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
441   Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ phiên bản
461   Nguồn kinh phí sự nghiệp
  4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
  4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
466   Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
     
    LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
     
511   Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
  5111 Doanh thu bán hàng hóa
  5112 Doanh thu bán các thành phẩm
  5113
5114
Doanh thu cung ứng dịch vụ
Doanh thu trợ cấp, trợ giá
  5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
  5118 Doanh thu khác
     
515   Doanh thu hoạt động tài chính
521   Các khoản giảm trừ doanh thu
  5211 Chiết khấu thương mại
  5212 Hàng bán bị trả lại
  5213 Giảm giá hàng bán
     
    LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
     
611   Mua hàng
  6111 Mua nguyên liệu, vật liệu
  6112 Mua hàng hóa
     
621   Tiêu phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
622   Tiêu phí nhân công trực tiếp
623   Tiêu phí sử dụng máy thi công
  6231 Tiêu phí nhân công
  6232 Tiêu phí nguyên, vật liệu
  6233 Tiêu phí dụng cụ sản xuất
  6234 Tiêu phí khấu hao máy thi công
  6237 Tiêu phí dịch vụ mua ngoài
  6238 Tiêu phí bằng tiền khác
627   Tiêu phí sản xuất chung
  6271 Tiêu phí nhân viên phân xưởng
  6272 Tiêu phí nguyên, vật liệu
  6273 Tiêu phí dụng cụ sản xuất
  6274 Tiêu phí khấu hao TSCĐ
  6277 Tiêu phí dịch vụ mua ngoài
  6278 Tiêu phí bằng tiền khác
     
631   Giá thành sản xuất
632   Giá vốn hàng bán
   
635   Tiêu phí tài chính
641   Tiêu phí bán hàng
  6411 Tiêu phí nhân viên
  6412 Tiêu phí nguyên vật liệu, bao bì
  6413 Tiêu phí dụng cụ, đồ dùng
  6414 Tiêu phí khấu hao TSCĐ
  6415 Tiêu phí bảo hành
  6417 Tiêu phí dịch vụ mua ngoài
6418 Tiêu phí bằng tiền khác
642   Tiêu phí quản lý doanh nghiệp
  6421 Tiêu phí nhân viên quản lý
  6422 Tiêu phí vật liệu quản lý
  6423 Tiêu phí đồ dùng văn phòng
  6424 Tiêu phí khấu hao TSCĐ
  6425 Thuế, phí và lệ phí
  6426 Tiêu phí dự phòng
  6427 Tiêu phí dịch vụ mua ngoài
  6428 Tiêu phí bằng tiền khác
     
    LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
     
711   Thu nhập khác
     
    LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
 811   Tiêu phí khác
821   Tiêu phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  8211 Tiêu phí thuế TNDN hiện hành
  8212 Tiêu phí thuế TNDN hoãn lại
     
    TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
911   Xác định kết quả kinh doanh

Nếu bạn không tải về được thì có thể tuân theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: lienhe@vanluat.vn (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

  • Ngoài ra, khi có những Luật thuế thế hệ các bạn sẽ gửi vào mail nhưng mà các bạn đăng ký

Các quý khách muốn tải toàn bộ: Hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán, lên tiếng… theo Thông tư 200 thì có thể tải về tại đây: Thông tư 200/2014/TT-BTC
Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu hao TSCĐ….lập lên tiếng tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Công Ty Vạn Luật

Chúc các quý khách thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Reach us on WhatsApp
1
[twwr-whatsapp-chat id="15450"]