Mẫu phụ lục hợp đồng – Hướng dẫn cách điều chỉnh hợp đồng chính bằng phụ lục hợp đồng theo bộ luật dân sự 2021 và luật thương mại. Phụ lục hợp đồng bắt buộc phải có những nội dung gì? Có những loại phụ lục hợp đồng nào hiện nay?

XEM THÊM: Các Mẫu biên bản cam kết (Giấy cam kết) cập nhật mới nhất năm 2020

Phụ lục hợp đồng là văn bản được lập ra để thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận của các bên trong hợp đồng chính về việc triển khai hợp đồng. Do vậy nội dung phụ lục hợp đồng chỉ bắt buộc có các thông tin sau:

  • Một là nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ghi nhận các thỏa thuận lại của hợp đồng chính.
  • Hai là lý do thay đổi.
  • Ba là thời điểm áp dụng.
  • Bốn là cách áp dụng phụ lục hợp đồng trong thực tế.

Do vậy khi tìm kiếm các mau phu luc hop dong quý vị có thể thấy có loại dài, ngắn, chi tiết, đơn giản khác nhau. Đó là do quan điểm soạn thảo của từng doanh nghiệp, hiểu được bản chất của phụ lục hợp đồng sẽ giúp việc xây dựng nó thật đơn giản.

Phụ lục hợp đồng là văn bản không tách rời hợp đồng chính – Công ty Vạn Luật cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng để quý khách tham khảo, thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 0919 123 698 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Mẫu phụ lục hợp đồng Anh Việt (Song Ngữ - Anh Việt )bản mới nhất 2020
Mẫu phụ lục hợp đồng Anh Việt (Song Ngữ – Anh Việt )bản mới nhất 2020

Mãi 1 : Form phụ lục hợp đồng tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence- Freedom- Happiness

—————————-

ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE

No:………………

Date:……………

 

Party A (Seller):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telephone:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Represented by:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Party B (Buyer):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telephone:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Represented by:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

After discussion, the parties agreed to sign the annex of contract no:…….. with the change of unit price as follows:

 

Desciption of goods:

 

STTName of commodityQuantityUnit priceChanged price
1
2
3
Total

The two parties commit to implement all contents of the contract no:…………………..…, which party violates the contract will be responsibe under ………………… . Within the implement time of the contract, any problem arise, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.

This annex is made into … copies with the same value. Each party shall keep … copy each.

Party A                                                                                                      Party B

XEM THÊM: Thừa phát lại là gì? Điều kiện và thẩm quyền của thừa phát lại ra sao?

MẪU 2: Phụ lục hợp đồng tiếng anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

<!– [if gte vml 1]>

 PHỤ LỤC 01/APPENDIX 01

HỢP ĐỒNG ………./AGREEMENT FOR ……….

 

– Căn cứ Hợp đồng ……….. số ……./…./……… (Sau đây gọi là “Hợp đồng”);

  Pursuant to Contract …… No../……(Hereinafter referred to as “Agreement”);

–  Căn cứ thỏa thuận của hai bên.

  Pursuant to the agreement of both Parties.

 

Phụ lục này (Sau đây gọi là “Phụ lục”) được ký ngày …… tháng ….. năm ……. bởi:

This Appendix (Hereinafter referred to as “Appendix”) is entered into as of ……….….., …….., by and between:

BÊN A:

PARTY A:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Address: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại (Tel):………………………Fax: ………………………………………………………..

MST/ Tax Code: ……………………………………………………………………………………..

Số tài khoản/ Bank Account: ………………………………………………………………………

Ngân hàng ……………………………………………………………………………………………..

Bank:…………………………………………………………………………………………………….

Đại diện/ Representeb by: ………………………………………………………………………….

Chức vụ/ Position: …………………………………………………………………………………..

BÊN B:

PARTY B:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Address: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại/ Tel: .……………………..Fax : ………………………………………………………..

MST/ Tax Code: ……………………………………………………………………………………..

Tài khoản: ……………………………………………………………………………………………..

Account No. ……………………………………………………………………………………………

Đại diện/ Represented by: ……………………………………………………………………….

Chức vụ/ Position:………………………… Tổng Giám đốc/ General Director

Hai bên đồng ý kết Phụ lục với các điều khoản như sau:

It is hereby agreed to enter into the Appendix with the terms and conditions as follows:

ĐIỀU 1: GIA HẠN THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

ARTICLE 1: TO EXTEND THE DURATION OF THE CONTRACT:

Hai Bên đồng ý gia hạn thời hạn Hợp đồng như sau:

Both Parties agree to extend the duration of the Agreement as follows:

Hợp đồng này sẽ tiếp tục có hiệu lực thêm ……. tháng, từ ngày ../../…. đến hết ngày ../../…..

This Agreement shall be continued to take effect extra … months from ……. to the end of ……..

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ARTICLE 2: MISCELLANEOUS

2.1             Phụ lục này là phần không tách rời Hợp đồng và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Hợp đồng và Phụ lục này, các quy định của Phục lục này sẽ được ưu tiên áp dụng.

This Appendix shall be considered as an integral part of the Agreement  and come into effect from the signing date. If there is any discrepancy between the provision of Appendix and the Agreement, the provisoion of this Appendix shall prevail.

2.2             Phụ lục này được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản gốc làm cơ sở thực hiện.

This Appendix is made into two (02) originals by bilingual Vietnamese and English with the same validity. Each Party keeps one (01) original to perform.

 XEM THÊM: CSR là gì? CSR hỗ trợ như thế nào cho doanh nghiệp?

ĐẠI DIỆN BÊN A

ON BEHALF OF PARTY A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

ĐẠI  DIỆN BÊN B

ON BEHALF OF PARTY B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

Họ và tên/Fullname:………………………………………

Chức vụ/Position:…………………………………………..

Họ và tên/Fullname:……………………………………

Chức vụ/Position:………………………………………..

Giải Đáp Thắc Mắc về Phục Lục Hợp Đồng Tiếng Anh

  • Attachment (tài liệu đính kèm) là một thuật ngữ dùng để chỉ chung bất kỳ tài liệu nào được đính kèm vào tài liệu chính.
  • Schedule là một danh sách hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ, một tuyên bố được đính kèm vào một tài liệu nhằm cung cấp thông tin chi tiết về các vấn đề được đề cập trong tài liệu chính.
  • Addendum là một tài liệu hoặc thông tin được đính kèm hoặc bổ sung nhằm làm rõ, chỉnh sửa hoặc chứng minh cho các thông tin trong tài liệu ban đầu.
  • Appendix là một tài liệu bổ sung được đính kèm ở phía cuối tài liệu chính để cung cấp thêm thông tin.
  • Exhibit là một tài liệu được dẫn chiếu trong hợp đồng, có chức năng xác lập khối lượng và thông số kỹ thuật của các hạng mục sẽ được giao theo hợp đồng.
  • Annex là nội dung được đính kèm, vào một tài liệu hoặc báo cáo.

Nếu tài liệu đính kèm có chức năng ‘bổ sung’ trong một phần của hợp đồng và có ý nghĩa quan trọng đảm bảo hiệu lực của hợp đồng đó, thì tài liệu đính kèm đó cần được gọi là Appendix.

#phụ lục hợp đồng tiếng anh
#Form phụ lục hợp đồng tiếng Anh
#Phụ lục hợp đồng thay đổi điều khoản thanh toán
#Mẫu phụ lục hợp đồng
#Gia hạn hợp đồng tiếng Anh là gì
#Cách đánh số phụ lục hợp đồng
#Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì
#Phụ lục hợp đồng thuê đất
#Phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viVI