Trong quá trình thực hiện Hợp đồng không tránh khỏi những lúc muốn bổ sung, thay đổi, sửa chữa Hợp đồng. Khi đó, chúng ta phải lập phụ lục Hợp đồng mới. Sau đây là mẫu phụ lục Hợp đồng cơ bản và mới nhất để mọi người tham khảo.

XEM THÊM: Một số mẫu giấy ủy quyền cá nhân, doanh nghiệp đầy đủ nhất!

Phụ lục hợp đồng được coi là một phần không tách rời hợp đồng chính và được thể hiện về hình thức, nội dung phù hợp với từng loại hợp đồng riêng biệt. Do vậy, để hoàn thiện hợp đồng hoặc bổ sung, điều chỉnh hợp đồng, bạn cần tìm hiểu quy định liên quan hoặc hỏi ý kiến tư vấn để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các bên tham gia.

Phụ lục Hợp đồng là gì?

Điều 403 Bộ luật Dân sự 2015 quy định một hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của Hợp đồng đó. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

Do đó, nội dung của phụ lục Hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng ban đầu. Nếu có thì điều khoản đó sẽ không có hiệu lực trừ trường hợp các bên chấp nhận phụ lục có điều khoản trái thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng ban đầu đã được sửa đổi.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng đúng pháp luật mới nhất‎ hiện nay!
Mẫu Phụ lục Hợp đồng đúng pháp luật mới nhất‎ hiện nay!

Những lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng

– Về hình thức: Theo quy định ở trên, vì phụ lục Hợp đồng là một bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng. Do đó, nếu Hợp đồng được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực, phải đăng ký …. thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân theo những quy định như thế.

– Về nội dung: Hiệu lực và nội dung của nó phụ thuộc hoàn toàn vào Hợp đồng nên khi xác lập phụ lục, phải căn cứ vào nội dung của Hợp đồng ban đầu. Theo đó, nội dung của phụ lục vừa không được trái với nội dung của Hợp đồng vừa không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Ngoài ra, còn cần phải căn cứ vào đối tượng tham gia ký kết Hợp đồng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền, phạm vi.

Mẫu Phụ lục Hợp đồng Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) mua bán tài sản trên đất số 012 ngày 01/01/2020)

     Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2019, tại SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (2): (Sau đây gọi tắt là bên A)

Ông: Nguyễn Văn A        Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 012346789 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015

Hộ khẩu thường trú tại: SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D

Bà: Nguyễn Thị B          Sinh năm: 19xx

CMND/CCCD số: 0123456788 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015

Hộ khẩu thường trú tại: SN 123 phố A, phường B, thành phố C, tỉnh D

BÊN MUA (2):  (Sau đây gọi tắt là Bên BCÔNG TY TNHH 1 thành viên ABC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 13456789, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh D cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/01/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/5/2018

Địa chỉ trụ sở chính: SN 345 phố D, phường B, thành phố C, tỉnh D

Đại diện bởi ông: Nguyễn Văn C Chức vụ: Giám đốc

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 12345689 do công an tỉnh D cấp ngày 31/12/2016

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ký ngày 01/01/2019 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

     Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau: (3)

Từ: “Phương thức thanh toán: Tiền mặt.”

Thành: “Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản số 0123589 tại Ngân hàng X, tỉnh D, mang tên ông Nguyễn Văn A”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày 01/01/2019 giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 mà hai bên đã ký kết ngày 01/01/2019.

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm bằng chứng.

                   BÊN A                                                                                    BÊN B

       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký, đóng dấu)

XEM THÊM: Tra Cứu Mã Số Thuế (Công Ty, Cá Nhân) chính xác 100%

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MẪU 2

Số: ………………
 

– Căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… tháng ……… năm ……………………..

– Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên …………………………………………………………………………….

Hôm nay, ngày …………. tháng ………. năm …………….., Tại ………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số …………………………. về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký số ……………………., ngày ……, tháng …… năm ………

,cụ thể như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Điều khoản chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. và có giá trị kể từ ngày ký.

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                            (Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

 

Những ghi chú trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng:

(1) Thường Hợp đồng có rất nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp… Ở đây nên ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.

Ví dụ: Hợp đồng kinh tế số 123/HĐKT ngày 01/01/2020 giữa Công ty A và Công ty B.

(2) Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết.

Ví dụ: Nếu là Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất thì Bên A sẽ là Bên thế chấp, bên B sẽ là bên nhận thế chấp.

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho chính xác. Cụ thể:

– Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì ghi các nội dung: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại …

– Nếu chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

(3) Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này.

– Nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì.

– Nếu hủy bỏ điều khoản nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

XEM THÊM: Mẫu hợp đồng cộng tác viên mới nhất năm 2020 theo quy định phát luật

Câu hỏi – Yêu cầu buộc đối tác thực hiện hợp đồng như thế nào?

Chào luật sư, Nhờ luật sư tư vấn giứp trường hợp của tôi với ạ cụ thể như sau:Công ty chúng tôi có ký hơp đồng với cty A  hiện tại đã thực hiện xong nội dung hợp đồng này.Ngày 21/02/2017 chúng tôi có ký phụ lục phát sinh trị giá 209 tr nhưng hiện tại khách hàng ko muốn thực hiện và muốn đơn phương huỷ phụ lục ko thực hiện nghĩa vụ thanh toán đặt cọc như nội dung. Vì hợp đồng đã ký nên phía cty tôi đã đặt và thanh toán nguyên liệu nếu đối tác đơn phương huỷ vậy thiệt hại cho chúng tôi.Do vậy nhờ luật sư tư vấn trường hợp này bên cty A chúng tôi tiến hành khởi kiện thì thủ tục ra sao, chi phí khởi kiện thế nào và cần chuẩn bị gì để tiến hành khởi kiệnTôi đính kèm bản phụ lục và hoá đơn đã xuất nhờ luật sư tư vấn.Mong sớm nhận được sự tư vấn của luật sư. Trân trọng cám ơn.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị Công Ty Vạn Luật tư vấn như sau:

Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Điều 403. Phụ lục hợp đồng

1. Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”

Theo đó, các bên đã thỏa thuận và lập phụ lục hợp đồng thì sẽ phải thực hiện phụ lục đó như việc thực hiện hợp đồng chính. Nghĩa vụ của bên kia là gì thì cần đối chiếu với nội dung của hợp đồng và phụ lục để xem xét yêu cầu họ thực hiện. Trường hợp các bên không tự thỏa thuận giải quyết được thì có quyền yêu cầu Tòa án nơi đối tác có trụ sở. Kèm theo đơn khởi kiện là các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa các bên.

#Download mẫu phụ lục hợp đồng
#Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà
#Cách đánh số phụ lục hợp đồng
#Quy định về phụ lục hợp đồng xây dựng
#Mẫu phụ lục hợp đồng bằng tiếng Anh
#Phụ lục hợp đồng the chấp
#Mẫu của phụ lục hợp đồng
#Mẫu phụ lục hợp đồng sửa chữa nhà

Để được tư vấn cụ thể, liên lạc với chúng tôi:

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SĐT: 0919 123 698

Email: lienhe@vanluat.vn

hoặc có thể đến trực tiếp đến Văn phòng chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY VẠN LUẬT 
HÀ NỘI:P803 Tòa N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội
TP.HCM:22B, đường 25, phường Bình An, Quận 2 – TP.HCM
HOTLINE: 02473 023 698

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *