Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCác tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ- CP phải nộp phí theo nội dung và định mức được quy định tại Thông tư nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Theo Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm và Thông tư 117/2018/TT – BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính sửa đổi một số điều của Thông tư số 279/2016/TT- BTC gồm các nội dung thu phí như sau:1. Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm2. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu3. Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm4. Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế5. Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm