Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCăn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 88 Luật Thương mại và điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, trường hợp Công ty thực hiện khuyến mại cho người tiêu dùng thông qua đại lý (thương nhân phân phối) thì Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục hành chính thông báo/đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Vậy đối với thương nhân nhận hàng khuyến mại từ các nhà cung cấp rồi khuyến mại lại cho các khách hàng như trên thì có phải thực hiện thủ tục hành chính không?Thời gian thực hiện khuyến mại cho khách hàng có phải thực hiện đúng với thời gian thực hiện chương trình khuyến mại đã thông báo của nhà cung cấp không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
– Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 và điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, thương nhân trực tiếp thực hiện khuyến mại hoặc thực hiện khuyến mại thông qua thương nhân phân phối có nghĩa vụ thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thương nhân phân phối không có nghĩa vụ thông báo, đăng ký đối với các chương trình khuyến mại không phải do mình thực hiện. Trường hợp tự thực hiện chương trình khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh, thương nhân phân phối khi đó là thương nhân thực hiện khuyến mại và có nghĩa vụ thông báo, đăng ký đối với các chương trình khuyến mại mà mình thực hiện