Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ quan nào có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thông báo quỹ khởi nghiệp sáng tạo và các tài liệu kèm theo?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.Cũng theo quy định này, Trường hợp thông báo và các tài liệu kèm theo là hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản gửi công ty thực hiện quản lý quỹ về việc thành lập quỹ hợp lệ. Trường hợp thông báo và tài liệu kèm theo không hợp lệ theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan đăng ký kinh doanh gửi văn bản cho công ty thực hiện quản lý quỹ biết và phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).