Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCơ quan nào thẩm định Nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc một cơ quan do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.