Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCó thể sử dụng từ “tập đoàn” để đặt tên doanh nghiệp hay không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 2 năm trước

Việc đặt tên doanh nghiệp được quy định tại các Điều 38, 39, 40, 42 Luật Doanh nghiệp và Chương III Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. – Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định cấm doanh nghiệp sử dụng từ “tập đoàn” để đặt tên doanh nghiệp.- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng.