Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCông ty có thể sử dụng tên ngành, nghề kinh doanh mà doanh nghiệp không đăng ký để đặt tên doanh nghiệp không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

– Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó.
– Việc đặt tên doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 38, 39, 40 Luật Doanh nghiệp và Điều 17, Điều 18 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.