Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPDoanh nghiệp có nhiều chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất đặt ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau có phải thực hiện đăng ký nội quy lao động ở tất cả các tỉnh, thành phố có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Trường hợp có nhiều chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất đặt ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thì người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất.