Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPDoanh nghiệp có phải thực hiện đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Theo qui định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ thì doan nghiệp không phải thực hiện đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước mà khi xây dựng, sửa đổi thang, bảng lương thì doanh nghiệp phải gửi tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp để theo dõi, quản lý. Đối với Công ty mẹ
– Tập đoàn kinh tế hoặc Công ty mẹ
– Tổng công ty hạng đặc biệt thì phải đồng thời gửi tới Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.