Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPDoanh nghiệp nhỏ dưới 10 người lao động có phải gửi thang lương, bảng lương tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện như các doanh nghiệp khác không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:   Theo quy định tại Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ thì doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.