Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPDoanh nghiệp thông thường có được phép sáp nhập vào doanh nghiệp xã hội không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Có, doanh nghiệp thông thường hoặc doanh nghiệp xã hội được phép sáp nhập thành doanh nghiệp xã hội.