Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHiện nay tôi đang làm chủ một hộ kinh doanh. Để mở rộng hoạt động kinh doanh hơn nữa, tôi muốn đăng ký thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ thì có được hay không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.Theo quy định nêu trên thì cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân. Do vậy, trường hợp một cá nhân đã đăng ký là chủ hộ kinh doanh thì cá nhân đó sẽ không được đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân nữa.