Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHộ kinh doanh có được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì “Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành”.Do đó, hộ kinh doanh được kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nếu có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.