Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHồ sơ đề xuất dự án PPP của nhà đầu tư bao gồm những tài liệu gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 10 tháng trước

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chỉnh phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Hồ sơ đề xuất dự án PPP của nhà đầu tư bao gồm:- Văn bản đề xuất thực hiện dự án, bao gồm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP) hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm C (bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP).- Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).