Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHồ sơ đề xuất dự án PPP của nhà đầu tư bao gồm những tài liệu gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 2 tháng trước

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chỉnh phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Hồ sơ đề xuất dự án PPP của nhà đầu tư bao gồm:- Văn bản đề xuất thực hiện dự án, bao gồm cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP) hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm C (bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP).- Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).