Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPHồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà đầu tư đề xuất bao gồm những gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm:
– Tờ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;
– Báo cáo nghiên cứu khả thi;- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;
– Quyết định chủ trương đầu tư dự án (trừ dự án nhóm C); báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công;
– Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.