Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNgôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đầu tư ra nước ngoài:
1. Hồ sơ dự án đầu tư, các văn bản, báo cáo gửi cơ quan nhà nước Việt Nam được làm bằng tiếng Việt.
2.Trường hợp hồ sơ dự án đầu tư có tài liệu được làm bằng tiếng nước ngoài thì nhà đầu tư nộp bản sao hợp lệ tài liệu bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt.
3. Trường hợp tài liệu trong hồ sơ dự án đầu tư bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư.