Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNgười lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ có phải đi giám định y khoa để hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Trả lời:
 
Tại khoản 4 Điều 5 Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội quy định:Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng bằng mức hưởng của người lao động bị bệnh nghề nghiệp do suy giảm khả năng lao động thấp nhất là 61% không phải qua giám định y khoa.Trường hợp giám định y khoa mà tỷ lệ suy giảm khả năng lao động cao hơn thì mức hưởng được tính theo mức suy giảm khả năng lao động tại kết luận của Hội đồng Giám định y khoa và hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp trong trường hợp này phải có Biên bản giám định y khoa.