Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNgười thành lập doanh nghiệp có được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp hay không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại Điều 19 Luật Doanh nghiệp thì người thành lập doanh nghiệp được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.
Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.