Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNhà đầu tư có thể đề xuất thực hiện dự án PPP ngoài các dự án, danh mục đã công bố không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 1 năm trước

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chỉnh phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nhà đầu tư được đề xuất dự án ngoài các dự án, danh mục dự án do bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố theo quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định số 63/2018/NĐ-CP.