Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPNhững trường hợp nào được đổi thẻ BHYT? trình tự, thủ tục đổi thẻ BHYT như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
1. Thẻ BHYT được đổi trong trường hợp sau đây:- Rách, nát hoặc hỏng;- Thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu;
– Thông tin ghi trong thẻ không đúng.2. Người tham gia BHYT cần đổi thẻ BHYT đến cơ quan BHXH tỉnh, huyện; ghi Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; nộp bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện; chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo NĐ số 146/2018/NĐ-CP
– Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan BHXH tỉnh, huyện kiểm tra, nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT, ghi Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đổi thẻ BHYT theo Mẫu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo NĐ số 146/2018/NĐ-CP và ký (vào ô người tiếp nhận hồ sơ và đưa Mẫu 4 tới người tham gia BHYT ký vào ô người nộp hồ sơ).
– Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Tổ chức BHYT phải đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.3. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.