Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPQuỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.Như vậy theo quy định trên thì Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân. và nhà đầu tư góp vốn không được sử dụng vốn vay để góp vồn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.