Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPQuyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm những nội dung gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

1) Tên dự án và nhà tài trợ, đồng tài trợ nước ngoài
2) Tên cơ quan chủ quản
3) Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án
4) Thời gian và địa điểm thực hiện dự án
5) Hạn mức vốn của dự án (vốn ODA viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng)
6) Cơ thế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại đối với dự án7) Các hoạt động thực hiện trước.