Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại Điều 57, Luật Đầu tư 2014, thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài như sau:
1. Thẩm quyền quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.
2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do nhà đầu tư quyết định theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Nhà đầu tư và cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư ra nước ngoài.