Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThành phần, số lượng bộ hồ sơ thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại như sau:
a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;
c) Biên bản kiểm tra.Số lượng: 01 bộ hồ sơ.