Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThành phần và số lượng bộ hồ sơ để làm thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Thành phần hồ sơ gồm:
a) Tờ trình về việc sáp nhập, chia, tách;
b) Đề án sáp nhập, chia, tách;
c) Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.Số lượng: 01 bộ hồ sơ.