Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThế nào là hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài:Hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ là hồ sơ có đủ thành phần, số lượng, được kê khai đầy đủ theo quy định của Luật đầu tư, Nghị định số 83/2015/NĐ-CP và theo mẫu quy định.