Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTheo quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể tiến hành thông báo hoạt động khuyến mại thông qua hình thức gửi tới địa chỉ thư điện tử của Sở Công Thương. Vậy doanh nghiệp có thể gửi bản scan thông báo hoạt động khuyến mại từ email Công ty tới địa chỉ thư điện tử được công bố trên website của các Sở Công Thương được không?Sau khi thực hiện thông báo, doanh nghiệp có cần phải xin văn bản xác nhận đã nhận thông báo của Sở Công Thương hay không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
– Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 17 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được Sở Công Thương công bố. 
Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ thông báo dưới hình thức này thương nhân cần lưu ý phải gửi đúng địa chỉ thư điện tử mà Sở Công Thương đã công bố để tiếp nhận thủ tục hành chính.
– Pháp luật hiện hành về hoạt động xúc tiến thương mại không có quy định về việc sau khi thực hiện thủ tục hành chính thông báo thực hiện khuyến mại thương nhân phải chờ văn bản xác nhận đã nhận được thông báo của Sở Công Thương mới được thực hiện chương trình khuyến mại. Theo đó, thương nhân sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định có quyền thực hiện chương trình khuyến mại theo đúng nội dung đã thông báo (bao gồm cả thời gian khuyến mại), trừ trường hợp Sở Công Thương có ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân.