Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời gian gửi quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Thời gian gửi quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 27 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.