Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời gian quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Thời gian quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 27 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.