Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất là bao lâu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 2 tháng trước

Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:- Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày;- Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;- Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.