Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThời gian thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

– Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.
– Thời gian thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi kể từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP.