Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThông báo thành lập quỹ khởi nghiệp sáng tạo thực hiện là bao nhiêu ngày?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo được thành lập, công ty thực hiện quản lý quỹ phải gửi thông báo theo Mẫu số 01a và 01b tại Phụ lục kèm theo Nghị định này về việc thành lập quỹ tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trước khi quỹ hoạt động.