Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPThủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông, có cơ quan nào thực hiện?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo.Trường hợp sáp nhập giữa các trường không do cùng một cấp có thẩm quyền thành lập thì cấp có thẩm quyền cao hơn quyết định; trường hợp cấp có thẩm quyền thành lập ngang nhau thì cấp có thẩm quyền ngang nhau đó thỏa thuận quyết định.