Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Khoản 1, Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế và Điều 8 và 9 Thông tư số 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh sau: – Cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu tuyến xã, tuyến huyện và tương đương; không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám, chữa bệnh.
– Cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu tuyến tỉnh, tuyến trung ương và tương đương:1. Đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương (trừ Phòng khám BBVCBSK tỉnh) trong các trường hợp sau đây:
– Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám, chữa bệnh ban đầu theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc do Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; 2. Đối với các đối tượng đặc biệt: – Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khoẻ theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất trực thuộc Bộ Y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnhtuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Nhi, Sản Nhi) và cơ sở khám, chữa bệnh tuyến trung ương khác;
– Đối tượng thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám thuộc Ban BVCSSKCB tỉnh hoặc cơ sở khám, chữa bệnhtuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Nhi, Sản Nhi); – Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Nhi, Sản nhi, Phòng khám Ban BVCSSKCB tỉnh, Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh);
– Trẻ em dưới 6 tuổi được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa hạng I, II thuộc Bộ ngành; – Người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng quản lý và theo quy định của Bộ Quốc phòng. 3. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo được đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại một cơ sở khám, chữa bệnh thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, huyện, tỉnh, trung ương.