Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì cần hồ sơ, thủ tục gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
1. Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Thực hiện cùng với thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại Điều 23 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, cụ thể:
– Người tham gia BHYT: kê khai theo Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
– Đơn vị: Lập Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS); Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS); Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội, nơi quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 2. Đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế: Thực hiện cùng với thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại Điều 25 Quyết định số 595/QĐ-BHXH, cụ thể:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).
– Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người: Giấy ra viện có ghi rõ “đã hiến bộ phận cơ thể”.
– Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh theo Phụ lục 03.
– UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành Lao động
– Thương binh và Xã hội; Đại lý thu/Nhà trường; Cơ quan BHXH: Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D03-TS).