Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTôi muốn hỏi thủ tục đăng ký nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Để đăng ký nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân, ông/bà thực hiện đăng ký kê khai hình thức nhận trợ cấp vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2105 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội. Ghi đầy đủ số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản, tên chủ tài khoản vào Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.