Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: SỞ HỮU TRÍ TUỆTôi muốn nộp đơn đăng ký sáng chế thì phí, lệ phí nộp đơn đăng ký sáng chế là bao nhiêu?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Theo quy định tại Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính (sau đây gọi là Thông tư số 263/2016/TT-BTC), người nộp đơn phải nộp các khoản phí, lệ phí sau:- Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ- Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;- Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;- Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;- Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;- Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;- Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;- Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;- Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang