Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTrách nhiệm của BHXH Việt Nam trong thực hiện BHYT?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Trả lời:
 
1. Tổ chức BHYT có chức năng thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT.2. Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức BHYT.