Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPTrường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất được phê duyệt chủ trương đầu tư, các nội dung liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc các thỏa thuận huy động vốn để thực hiện dự án cần bảo mật thì có bắt buộc phải công bố thông tin theo quy định không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đối với dự án có nội dung liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc các thỏa thuận huy động vốn để thực hiện dự án cần bảo mật, nhà đầu tư thỏa thuận với bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về nội dung thông tin công bố.