Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPVăn bản thỏa thuận về việc giao nhà đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm những nội dung gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, văn bản thỏa thuận về việc giao nhà đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi phải quy định mục đích; yêu cầu; chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi; chi phí thuê tư vấn độc lập thẩm định, thẩm tra. Văn bản thỏa thuận phải nêu rõ nguyên tắc xử lý trong trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt thì nhà đầu tư chịu mọi chi phí phát sinh và trường hợp nhà đầu tư khác trúng thầu thực hiện dự án thì nhà đầu tư đề xuất dự án sẽ được nhà đầu tư trúng thầu hoàn trả chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi.