Hỏi Đáp Pháp LuậtVăn bản thỏa thuận về việc giao nhà đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công nghệ cao bao gồm những nội dung gì?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước
Vạn Luật Nhân viên trả lời 2 tháng trước

Theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, văn bản thỏa thuận về việc giao nhà đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án công nghệ cao phải quy định mục đích; yêu cầu; chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi; chi phí thuê tư vấn độc lập thẩm định, thẩm tra. Văn bản thỏa thuận phải nêu rõ nguyên tắc xử lý trong trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt và dự án không được tiến hành thương thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng, nhà đầu tư chịu mọi chi phí phát sinh.