Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPViệc đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 năm trước

– Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Hồ sơ, trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.- Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.