Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPXin cho biết khái niệm “An toàn thực phẩm” và trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 1 năm trước

Trả lời:
 
Tại Điều 2 của Luật An toàn thực phẩm đã quy định nội dung của khái niệm “An toàn thực phẩm” là việc bảo đảm để thực phẩm không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.Tại Điều 3 của Luật An toàn thực phẩm đã quy định hoạt động “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm” là hoạt động có điều kiện, nghĩa là cơ sở “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm” phải có đủ điều kiện mới được tổ chức hoạt động. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các đối tượng trong xã hội như sau:(1) Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh.(2) Trách nhiệm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các cơ quan chức năng quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm dựa trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm tại các cơ sở “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.(3) Trách nhiệm Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các cơ quan chức năng quản lý an toàn thực phẩm phải quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng.