Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPXin hỏi bản sao hợp lệ trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư là như thế nào?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu với bản chính hoặc bản in từ cơ sở dữ liệu quốc gia đối với trường hợp thông tin gốc được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp và đầu tư.