Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPXin hỏi về các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 118/2015/NĐ-CP gồm:
a) Điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
b) Điều kiện về hình thức đầu tư;
c) Điều kiện về phạm vi hoạt động đầu tư;
d) Điều kiện về đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
đ) Điều kiện khác theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư.