Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPXin hỏi về trình tự thực hiện dự án đầu tư?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Tùy thuộc tính chất, quy mô và điều kiện của từng dự án, dự án đầu tư được thực hiện theo một hoặc một số thủ tục sau đây:a) Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định này;b) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 44 Nghị định này đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế;c) Thực hiện thủ tục giao đất, giao lại đất, cho thuê đất, cho thuê lại đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (nếu có);d) Thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (nếu có).