Hỏi Đáp Pháp LuậtDanh mục đơn: DOANH NGHIỆPCông ty cổ phần KH tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Trong quyết định giải thể của công ty không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà chỉ có chữ ký của Phó Giám đốc. Xin hỏi quyết định giải thể của công ty như trên có hợp lệ hay không?
Vạn Luật Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Trả lời:
 
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;b) Lý do giải thể;c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.Căn cứ quy định nêu trên, quyết định giải thể của Công ty cổ phần KH không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty là trái quy định pháp luật.